Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Alle aanbiedingen van Wilhelmina Producties B.V. vinden plaats onder
toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden zowel
op de aanbieding, als op de op basis daarvan tussen Wilhelmina Producties B.V.
en haar opdrachtgever (hierna: "opdrachtgever") tot standgekomen overeenkomsten.

1.2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook indien
deze zijn opgenomen in door de Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden, binden Wilhelmina Producties B.V. niet, tenzij deze vooraf expliciet
door Wilhelmina Producties B.V. schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2 Wijzigingen

Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden
zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Wilhelmina Producties B.V.
en opdrachtgever zijn overeengekomen voor aanvang van het evenement.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen van Wilhelmina Producties B.V. zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een aanbieding van Wilhelmina Producties B.V. een vrijblijvend aanbod bevat
en dit wordt aanvaard, heeft Wilhelmina Producties B.V. het recht om de aanbieding
binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2
Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Wilhelmina Producties B.V.
is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van
de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed, c.q. gehonoreerd.

3.3
Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de
overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend
indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 4 Verslaggeving

Wilhelmina Producties B.V. kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met
opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan
opdrachtgever kunnen worden toegezonden.

Wanneer opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na toezending schriftelijk
heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en
zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.


Artikel 5 Begroting en orderbevestiging

5.1
Wilhelmina Producties B.V. maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een
opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven
en een prijs wordt begroot.

5.2
De begroting bevat een specificatie naar honorarium en alle bijkomende kosten.

5.3
Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten
niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de
voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet
met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden
opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in
redelijkheid.

5.4
De begroting kan door Wilhelmina Producties B.V. worden gewijzigd wanneer en
voorzover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn
gewijzigd.

5.5
Wilhelmina Producties B.V. is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand
overleg met maximaal 10% te overschrijden.

5.6
Opdrachtgever zal de orderbevestiging van Wilhelmina Producties B.V. binnen vijf
werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Wilhelmina Producties B.V.
retourneren.

5.7
Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door Wilhelmina Producties B.V.
worden verricht vóórdat de hiergenoemde goedkeuringsprocedure van de
begroting is voltooid, zal Wilhelmina Producties B.V. gerechtigd zijn haar honorarium en
kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting
zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.


Artikel 6 Prijzen

6.1
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de
begroting en/of het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

6.2
In afwijking van het gestelde in artikel 3 heeft Wilhelmina Producties B.V. het recht
prijsverhogingen van derden, voor zover na de begroting en/of afgesloten
overeenkomst bekend geworden, aan opdrachtgever door te berekenen

6.3
Tenzij anders vermeld luiden alle prijzen exclusief BTW, porti, transport- en
koerierskosten en eventuele andere voorschotten.


Artikel 7 Uitvoering en levering

7.1
Wilhelmina Producties B.V. zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar
professionele inzicht vervullen.

7.2
Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en
verschillende mogelijkheden door Wilhelmina Producties B.V. dienen te worden verkend
alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze
werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op
het uiteindelijke voorstel.

7.3
De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar
Wilhelmina Producties B.V. is gevestigd.

7.4
Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door
levering en na volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij opdrachtgever.


Artikel 8 Geheimhouding

Wilhelmina Producties B.V. verplicht zich alle informatie van opdrachtgever, die voor haar
als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.


Artikel 9 Tijdsplanning

9.1
De door Wilhelmina Producties B.V. te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt
slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).

9.2
Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het
specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is
vastgelegd en zulks door Wilhelmina Producties B.V. is geaccepteerd.

9.3
Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld
in 9.2, zal Wilhelmina Producties B.V. niet aansprakelijk zijn voor te late levering wanneer
deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van
Wilhelmina Producties B.V. liggen.


Artikel 10 Concurrentie

10.1
Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd naast Wilhelmina Producties B.V.
ook aan andere bureaus wenst te verstrekken, dient hij Wilhelmina Producties B.V.
hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe
gehouden, wanneer hij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander bureau
heeft verstrekt.

10.2
Het staat Wilhelmina Producties B.V., behoudens andersluidende schriftelijke afspraak,
in beginsel vrij om tegelijkertijd haar diensten te verlenen aan andere bedrijven
die vergelijkbare diensten c.q. producten als opdrachtgever leveren c.q.
produceren.


Artikel 11 Juistheid van gegevens

Wilhelmina Producties B.V. mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de
gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings.
Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q.
onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn.


Artikel 12 Productiebegeleiding

12.1
Wilhelmina Producties B.V. zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of
namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te
verstrekken opdrachten.

12.2
Wilhelmina Producties B.V. zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een
productiebedrijf. Wilhelmina Producties B.V. kan opdrachtgever vertegenwoordigen
tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering
van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.

12.3
Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient
Wilhelmina Producties B.V. -indien van toepassing- de laatste drukproef, revisieproef of
het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.

12.4
Ook indien werkzaamheden van bureau inzake productiebegeleiding niet
afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever
worden vergoed.


Artikel 13 Intellectueel eigendom

13.1
Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief het auteursrecht) met betrekking
tot de door Wilhelmina Producties B.V. gemaakte (voorlopige en definitieve)
spelontwerpen, quizvragen en antwoorden, creatieve concepten, campagne
voorstellen, en alle andere door Wilhelmina Producties B.V. vervaardigde c.q. ontworpen
ideeën en de vormgeving daarvan, berusten uitsluitend bij Wilhelmina Producties B.V.

13.2
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, verkrijgt opdrachtgever
door acceptatie van de opdracht, en onverminderd het gestelde sub 13.3,
slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals
dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van
de opdracht.

13.3
Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed, waarop intellectuele
eigendomsrechten als bedoeld sub 13.1 van Wilhelmina Producties B.V. rusten, zijn
gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Wilhelmina Producties B.V.
verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.
Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik
automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde
dat niet tijdig wordt betaald en zal Wilhelmina Producties B.V. later zijn gerechtigd ieder
gebruik alsnog te (doen) stoppen.

13.4
Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in enig ontwerp of voorstel
van Wilhelmina Producties B.V. aan te (doen) brengen of een dergelijk ontwerp of
voorstel verder uit te (doen) werken zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Wilhelmina Producties B.V. Wilhelmina Producties B.V. zal deze
toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de
gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities,
dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

13.5
Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
Wilhelmina Producties B.V. een depot of andere rechtshandeling te verrichten, teneinde
een exclusief recht te verkrijgen op een (beeld)merk, tekening of model of
octrooi, met betrekking tot enig (gedeelte van een) door Wilhelmina Producties B.V.
ontwikkeld ontwerp of voorstel van Wilhelmina Producties B.V.


Artikel 14 Royalty’s

14.1
Indien de vergoeding voor het gebruik van de in artikel 13 bedoelde rechten
(mede) zal geschieden in de vorm van royalty’s, dan is opdrachtgever gehouden
een volledige en juiste opgave aan Wilhelmina Producties B.V. te doen van het aantal
exemplaren waarover de royalty’s dienen te worden berekend.

14.2
Opdrachtgever is verplicht een behoorlijke administratie te voeren met
betrekking tot alle gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de
berekening van de aan Wilhelmina Producties B.V. toekomende royaltyvergoeding en
deze geordend te bewaren.

14.3
Wilhelmina Producties B.V. heeft het recht eenmaal per jaar, na voorafgaande
aankondiging en tijdens normale werkuren, een onderzoek te doen uitvoeren
in de administratie van opdrachtgever door een onafhankelijke
registeraccountant die de juistheid van de door opdrachtgever gedane opgaven
en verrichte betalingen zal controleren. Opdrachtgever zal daartoe aan de door
Wilhelmina Producties B.V. aan te wijzen accountant de voor de controle noodzakelijke
administratieve bescheiden overleggen en aan de accountant gelegenheid geven
inzage te nemen en kopieën te maken. De kosten van dit accountantsonderzoek
zullen door Wilhelmina Producties B.V. worden gedragen, tenzij dit onderzoek een
afwijking van meer dan twee procent (2%) te zien geeft, in welk geval
opdrachtgever de kosten zal dragen.

14.4
Indien de opgave van opdrachtgever meer dan tien procent (10%) lager blijkt
te zijn dan uit het onder 14.3 bedoelde accountantsonderzoek volgt, dan is
opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor compensatie vatbare, boete aan
Wilhelmina Producties B.V. verschuldigd, ter hoogte van driehonderd procent (300%) van
de werkelijk verschuldigde totale, niet correct verantwoorde, royaltyvergoeding.


Artikel 15 Reclame

15.1
Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is
opdrachtgever verplicht binnen twee dagen schriftelijk te reclameren.

15.2
Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is opdrachtgever
verplicht binnen twee dagen na constatering van het gebrek schriftelijk te
reclameren.

15.3
Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 14.1 en 14.2
zijn geschied, behoeven niet meer door Wilhelmina Producties B.V. in behandeling te
worden genomen.


Artikel 16 Opschorting

Wilhelmina Producties B.V. is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op
te schorten, in geval opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens
Wilhelmina Producties B.V., daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid
ex artikel 21.6.


Artikel 17 Originaliteit

Wilhelmina Producties B.V. staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken origineel
zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik,
zoals omschreven in de opdracht kan beschikken.


Artikel 18 Naamvermelding / copyrightteken

Wilhelmina Producties B.V. is gerechtigd haar naam op enigerlei wijze op haar producten
te (doen) vermelden. Op verzoek van Wilhelmina Producties B.V. zullen de producten,
voor zover van toepassing, worden voorzien van het copyrightteken, met
vermelding van de naam van Wilhelmina Producties B.V. c.q. van The Game Company en
het jaartal van eerste openbaarmaking.


Artikel 19 Promotioneel gebruik

Wilhelmina Producties B.V. zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden
overeengekomen, gerechtigd zijn de door haar ontworpen producten te
gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe
uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog
niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet
onredelijk zal worden geweigerd.


Artikel 20 Beëindiging

20.1
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder
de navolgende voorwaarden:
a.
alle door Wilhelmina Producties B.V. in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daaronder
begrepen) tot het moment van herroeping, worden door opdrachtgever
terstond voldaan, en
b.
opdrachtgever zal Wilhelmina Producties B.V. terstond vergoeden de door Wilhelmina Producties B.V.
in redelijkheid te verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor
dit doel hier gefixeerd op 15% van het totale bedrag dat met de opdracht is
gemoeid.

20.2
Ingeval er sprake is van omstandigheden, waarop Wilhelmina Producties B.V. geen invloed
kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van
opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door Wilhelmina Producties B.V. in
redelijkheid onmogelijk maken, heeft Wilhelmina Producties B.V. het recht de opdracht
terug te geven, waarbij zij recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven
sub 20.1.

20.3
Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake
schadeplichtig te worden, wanneer:
• het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de
wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
• de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit
wordt verleend;
• de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn
vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
• Wilhelmina Producties B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de
opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

20.4
Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven,
zal de eventuele vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.


Artikel 21 Betaling

21.1
Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen veertien dagen na factuurdatum,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen en zonder dat de opdrachtgever het
recht heeft op verrekening en/of opschorting.

21.2
Bij niet, onvolledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere
maand over het aan Wilhelmina Producties B.V. verschuldigde bedrag een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente
van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening
als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat
geval aan Wilhelmina Producties B.V. tevens de buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde,
doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) en onverminderd
-indien de werkelijke kosten hoger zijn- zijn gehoudenheid tot betaling van het
meerdere.

21.3
Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door
Wilhelmina Producties B.V. in redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van
toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te
vergoeden.

21.4
In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Gamestone
B.V. het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.

21.5
Betalingen dienen uitsluitend te geschieden op de door Wilhelmina Producties B.V.
aangegeven bank- of girorekening.

21.6
Wilhelmina Producties B.V. is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de
betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële
verplichtingen van opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een
bankgarantie, en opdrachtgever verplicht zich, binnen de grenzen van de
redelijkheid, daaraan mee te werken.


Artikel 22 Afgifte materiaal

Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader
daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op
eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch
slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Wilhelmina Producties B.V.
zal hebben voldaan.
Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen van Wilhelmina Producties B.V.
(zoals werktekeningen, etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.


Artikel 23 Klachten

23.1
Ingeval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met
betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met
Wilhelmina Producties B.V. gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld.
Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een
minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en
goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven)
dagen na datum van de uitvoering van het evenement, per aangetekende brief
aan Wilhelmina Producties B.V. kenbaar te worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar
maken op straffe van verval van iedere aanspraak.

23.2
Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 is gereclameerd, wordt
Wilhelmina Producties B.V. geacht alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op correcte
wijze te zijn nagekomen.


Artikel 24 Aansprakelijkheid / vrijwaring

24.1
Wilhelmina Producties B.V. kan door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door
welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of
grove schuld van Wilhelmina Producties B.V. of haar leidinggevenden. Indien en voor
zover op Wilhelmina Producties B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke
hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijd beperkt tot het bedrag
van het door Wilhelmina Producties B.V. uit hoofde van de desbetreffende opdracht op
dat moment aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog
niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag. Opdrachtgever is zelf
verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een evenementenverzekering.
Eventuele schade en/of risico’s die voortvloeien uit het niet afsluiten van een
evenementenverzekering zijn geheel en al voor rekening van opdrachtgever en
kunnen nimmer verhaald worden op Wilhelmina Producties B.V.

24.2
Wilhelmina Producties B.V. is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal en/of beschadiging van aan de opdrachtgever toebehorende gelden
en/of zaken gedurende de uitvoering van het evenement.

24.3
De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door
Wilhelmina Producties B.V. of door derden -al dan niet tegen betaling- aan de
opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering
van het evenement. De opdrachtgever vrijwaart Wilhelmina Producties B.V. voor iedere
aanspraak ter zake.

24.4
In het geval van meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 26)
komen alle (on)kosten van Wilhelmina Producties B.V., waaronder begrepen alle
(on)kosten van -al dan niet door Wilhelmina Producties B.V. ingeschakelde- derden,
volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart
Wilhelmina Producties B.V. tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

24.5
Onverminderd de bevoegdheid van Wilhelmina Producties B.V. om van de opdrachtgever
al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te
vorderen, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade,
vervolgschade daaronder begrepen, van Wilhelmina Producties B.V., voortvloeiende uit
het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden
genoemde garantie en/of verplichting. De opdrachtgever vrijwaart
Wilhelmina Producties B.V. tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.


Artikel 25 Overdracht

De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand
gekomen overeenkomsten kunnen door opdrachtgever niet worden
overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Wilhelmina Producties B.V.


Artikel 26 Overmacht

26.1
Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Gamestone
B.V. haar verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende
extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Wilhelmina Producties B.V. als
overmacht gelden.

Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
• een dag van nationale rouw;
• contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
• werkstaking;
• natuurrampen
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie
Wilhelmina Producties B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan
diens verplichtingen jegens The Game Company.

26.2
Met inachtneming van artikel 23 lid 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden
is Wilhelmina Producties B.V. in geval van overmacht gerechtigd:

a hetzij de overeenkomst met de opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden,
zulks door een
eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de opdrachtgever, derhalve
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Wilhelmina Producties B.V. hierdoor jegens
de opdrachtgever schadeplichtig wordt;
b in overleg met de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht te
verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor
sprake is van meerwerk is artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden van
toepassing.

26.3
Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de
zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.


Artikel 27 Onverbindendheid / hiaten

27.1
Indien een of meerdere van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten
zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan
dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-
verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en
die –gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden- zo
min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.


Artikel 28 Toepasselijk recht/competentie

28.1
Het Nederlandse recht is van toepassing op deze voorwaarden en op alle tussen
Wilhelmina Producties B.V. en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

28.2
Alle geschillen tussen Wilhelmina Producties B.V. en de opdrachtgever zullen, bij uitsluiting
van iedere andere rechter, worden onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde rechter te Amsterdam.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amsterdam, 2 maart 2010

Wilhelmina Producties B.V.
Rob van de Hare

Amsterdam-plaats-OpenTopowz Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl